[Trực tuyến] Thông qua 34 Nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp thứ mười sáu,  HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp.
[Trực tuyến] Bế mạc Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Đoàn chủ tịch điều hành phiên bế mạc.

Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

[Trực tuyến] Thông qua 34 Nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp thứ mười sáu,  HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.
[Trực tuyến] Bế mạc Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Các đại biểu tham dự phiên bế mạc.

Tại phiên làm việc, các đại biểu đã thảo luận, thông qua 34 nghị quyết. Trong đó, có 07 nghị quyết thường kỳ; 01 nghị quyết về công tác cán bộ và 26 nghị quyết chuyên đề.

[Trực tuyến] Bế mạc Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp.

Các nghị quyết được thông qua có ý nghĩa rất quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024 và giai đoạn 2021-2025.

[Trực tuyến] Bế mạc Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Đồng chí Lê Thị Thu An, Thư ký kỳ họp trình bày 5 dự thảo nghị quyết tại phiên bế mạc.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; rà soát, phân tích, đánh giá làm rõ những thuận lợi, khó khăn của từng ngành, từng lĩnh vực từ đó có các giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp và tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, khắc phục khó khăn để quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch năm 2024 đã được thông qua; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công,; tăng cường quản lý thu, chi ngân sách đảm bảo hiệu quả, theo đúng quy định. Chú trọng công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường; đề cao trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kịp thời phát hiện, phòng ngừa, xử lý nghiêm các vi phạm; tập trung khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

[Trực tuyến] Bế mạc Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn phát biểu bế mạc kỳ họp.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc những kiến nghị đã được chỉ ra trong báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2022; tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị được chất vấn và giải trình tại kỳ họp thực hiện đầy đủ các cam kết tại phiên giải trình và chất vấn. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 để triển khai thực hiện tốt các nội dung công việc; các tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND tỉnh nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, tích cực tham gia và chủ động tổ chức các hoạt động giám sát, tiếp công dân theo quy định…

Các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp:

1. Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

2. Nghị quyết về thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIV

3. Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ mười ba và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

4. Nghị quyết thông qua kết quả giám sát chuyên đề công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giai đoạn 2017 - 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

5. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025

6. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

7. Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 tỉnh Thái Nguyên

8. Nghị quyết về việc quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương; thông qua Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2024

9. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2022 và Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 1717/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2022

10. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 và Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

11. Nghị quyết về tạm giao biên chế công chức hành chính, quyết định tạm giao biên chế sự nghiệp năm 2024 tỉnh Thái Nguyên

12. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

13. Nghị quyết phân cấp thẩm quyền quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hàng năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

14. Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố; số lượng, mức hỗ trợ, mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

15. Nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

16. Nghị quyết quy định mức thu phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

17. Nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều do tỉnh Thái Nguyên quản lý.

18. Nghị quyết quy định các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý.

19. Nghị quyết ban hành quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ khám, chữa bệnh, điều dưỡng đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh Thái Nguyên

20. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc tỉnh Thái Nguyên” sử dụng vốn vay Nhật Bản

21. Nghị quyết về giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2024

22. Nghị quyết quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

23. Nghị quyết thông qua danh mục và điều chỉnh danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ,đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

24. Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

25. Nghị quyết về việc thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình.

26. Nghị quyết về việc thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Yên Bình 2

27. Nghị quyết về việc thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Yên Bình 3.

28. Nghị quyết về việc thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Thượng Đình

29. Nghị quyết về việc thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên đến năm 2045

30. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2020

31. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng 3 Trạm y tế xã: La Hiên, huyện Võ Nhai; Nhã Lộng, Tân Hoà, huyện Phú Bình

32. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 04 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế huyện, tỉnh Thái Nguyên

33. Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu.

34. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026.