Tiếp tục quan tâm đến chính sách đối với đồng bào dân tộc
Toàn cảnh hội nghị.

Trong giai đoạn 2016-2020 và 9 tháng năm 2021, các chính sách đối với đồng bào các dân tộc được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Tổng nguồn lực đầu tư từ các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi khoảng 6.000 tỷ đồng, với hơn 100 chính sách của Trung ương đã góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đặc biệt là hỗ trợ giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc.

Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 65/100 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; xóa 76/76 xóm bản thiếu điện; xây mới 33/33 phòng học tạm ở các xã đặc biệt khó khăn; 90% số trạm y tế có bác sỹ và trên 8% học sinh người dân tộc thiểu số được học tại các trường dân tộc nội trú của địa phương. Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương rà soát thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch về Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; tích cực chỉ đạo, thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Tuy nhiên, quá trình triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc vẫn còn một số tồn tại như: địa hình, giao thông còn gặp nhiều khó khăn; trình độ nhận thức của người dân không đồng đều; công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân về xoá đói, giảm nghèo ở một số nơi chưa sâu rộng; vẫn còn phong tục tập quán lạc hậu…

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều nội dung về các Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn tiếp theo.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả mà Ban Dân tộc tỉnh đạt được trong thời gian qua và đề nghị Ban Dân tộc tỉnh cần chủ động, tích cực tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trên mọi phương diện; quan tâm, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc; lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ, đầu tư phát triển của Chính phủ, tăng cường khảo sát các dự án, chương trình hỗ trợ của tỉnh để tổ chức thực hiện có hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, vùng cao tỉnh Thái Nguyên./.