thai nguyen lay y kien xay dung du thao nghi dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua luat quy hoach
Toàn cảnh Hội nghị.

Luật Quy hoạch được Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XIV thông qua bao gồm 6 chương, 59 điều và 3 phụ lục. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019 sẽ góp phần xóa bỏ tình trạng chồng chéo trong quy hoạch, hướng tới mô hình quy hoạch tích hợp và thống nhất quy hoạch giữa các cấp, các ngành. Để Luật quy hoạch đi vào thực tiễn, việc xây dựng Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật là rất cần thiết. Theo đó, Dự thảo Nghị định bao gồm 7 chương và 60 điều, quy định chi tiết một số nội dung liên quan đến lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, đánh giá thực hiện quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Nghị định này cũng áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, đánh giá thực hiện quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia tại Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến như: Vấn đề nguồn vốn đầu tư công cho quy hoạch; quy định về tổ chức tư vấn lập quy hoạch; vấn đề lấy ý kiến, thẩm định quy hoạch; các quy định, hướng dẫn chi tiết đối với quy hoạch riêng của từng ngành…

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Vụ Quản lý quy hoạch - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu các ý kiến của đại biểu, đồng thời trả lời, làm rõ một số nội dung, các ý kiến còn lại được Đoàn tổng hợp, tiếp tục chỉnh sửa trước khi Nghị định chính thức ban hành.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Luật Quy hoạch ra đời có ý nghĩa rất quan trọng, sẽ góp phần giúp các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có tỉnh Thái Nguyên thực hiện tốt công tác quy hoạch. Đồng chí đề nghị, các ngành, các địa phương cần tăng cường công tác phổ biến về Luật, đồng thời tiếp tục rà soát, tổng hợp các quy hoạch hiện có để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cũng như kịp thời có kế hoạch triển khai trong thời gian tới./.