Đôn đốc thực hiện thu ngân sách những tháng cuối năm 2020 (PS TS TRUA 17/9)
Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục, hoàn thành thu ngân sách nhà nước 4 tháng cuối năm 2020.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện thu ứng trước tiền thuê đất 50 năm có hạ tầng một lần của các nhà đầu tư tại hai khu công nghiệp và dự kiến thực hiện thu ngân sách Nhà nước 4 tháng cuối năm, ước thực hiện cả năm 2021.

Theo đó, để hoàn thành kế hoạch thu 420 tỷ đồng tiền thuê đất 4 tháng cuối năm, Ban quản lý Ban quản lý Các khu công nghiệp đang đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục đối với các gói thầu xây lắp. Đồng thời, phối hợp với các địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn tất các thủ tục cấp quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư tại khu công nghiệp Sông công II và khu công nghiệp Điềm Thụy A.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất chỉ tiêu thu ngân sách và đề nghị Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh rà soát một số nội dung theo yêu cầu, sớm báo cáo UBND tỉnh trong tuần tới. Trên cơ sở những đề xuất, kiến nghị của Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh, UBND tỉnh sẽ đôn đốc các địa phương, sở, ngành liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.