thai nguyen chu dong trien khai thuc hien nghi quyet hoi nghi lan thu 6 bch trung uong dang khoa xii
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 20 “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 “Về công tác dân số trong tình hình mới”. Đây là hai Nghị quyết quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra, đồng thời có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Theo đó, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chung đối với việc thực hiện Nghị quyết là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, phát huy sự tham gia của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về vấn đề bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới.

Sau phần trình bày, quán triệt những nội dung cốt lõi, cơ bản của 4 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng, Khóa XII của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, những người trực tiếp chỉ đạo quá trình chuẩn bị xây dựng các đề án trình Hội nghị Trung ương 6, Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã giải đáp, làm rõ một số nội dung được các cấp, ngành, địa phương gửi tới hội nghị. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương sau hội nghị này sẽ nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các nghị quyết để vận dụng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của đơn vị mình, nhằm tạo được những chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội ở những lĩnh vực mà Nghị quyết đề cập.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, ngay sau khi BCH Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức thông tin, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đến các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Qua các phiên họp của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, nhiều ý kiến thảo luận đã được đưa ra nhằm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 6, khóa XII của tỉnh Thái Nguyên. Tỉnh cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo và các tổ giúp việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, với Kế hoạch triển khai được xây dựng chi tiết, cụ thể theo lộ trình từng năm và cả giai đoạn. Trong đó, việc triển khai được thực hiện nghiêm túc, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, bám sát Cương lĩnh, Hiến pháp, Điều lệ và các văn kiện của Đảng trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Trên cơ sở các nội dung được học tập, quán triệt tại Hội nghị, thực hiện Chủ trương, Kế hoạch của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn cũng đã nhanh chóng, chủ động xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai nghiêm túc việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, góp phần sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống.

Theo thống kê của Ban Tổ chức, đã có trên 134 ngàn đại biểu ở gần 900 điểm cầu trong cả nước được trực tiếp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng, Khóa XII qua việc nối cầu trực tuyến với điểm cầu Trung ương. Trong đó, tại điểm cầu Thái Nguyên là gần 1500 đại biểu với 13 điểm cầu.