tang cuong cong tac tuyen truyen tren tap chi cong san
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Đoàn Tạp chí Cộng Sản.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cung cấp tới lãnh đạo và biên tập viên Tạp chí Cộng sản những nét lớn, nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Thái Nguyên đạt được trong năm 2017 và giai đoạn từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay. Bày tỏ mong muốn: Với vai trò là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng, Tạp chí Cộng sản sẽ có những tác phẩm, bài viết đánh giá khách quan, trung thực, đúng tầm mức những thành tựu mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua; đặc biệt là quá trình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng cùng các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhà báo Nguyễn Tri Thức, Vụ trưởng, Trưởng Ban Hồ sơ, Sự kiện – Tạp chí Cộng sản cho rằng: Những kết quả kinh tế - xã hội mà Thái Nguyên đạt được, đặc biệt trong phát triển kinh tế, đa dạng hóa sản xuất, thực hiện an sinh xã hội, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới… trong năm 2016 và 2017 là thực tiễn sinh động, có những đóng góp đáng kể, tích cực đối với công tác lý luận của Đảng. Qua đó, góp phần hiện thực hóa những mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra. Tạp chí Cộng sản sẽ có những tổng kết, đánh giá, thông tin kịp thời và liên tục, chính xác những thành tựu của tỉnh Thái Nguyên. Việc tuyên truyền của Tạp chí Cộng sản sẽ góp phần kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh và cả nước tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong năm mới 2018.