Sông Công xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Triển khai làm đường giao thông nông thôn tại xã Bá Xuyên, TP Sông Công.

Để đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, chính quyền xã Bá Xuyên, TP Sông Công đã cùng với các cơ quan chuyên môn chủ động rà soát quy hoạch nhằm đẩy nhanh việc mở rộng các tuyến đường trục theo đúng tiêu chí. Tránh tình trạng chồng lấn gây thất thoát, lãng phí khi triển khai đô thị hóa, tiến lên phường về sau này.

Ông Dương Văn Thuận, Trưởng xóm La Cảnh, xã Bá Xuyên cho biết: “Hiện nay, đường nông thôn mà xây dựng nông thôn mới là đường được xây dựng theo tiêu chuẩn là 5m. Xóm đã họp nhân dân để bàn và tập trung vào làm. Năm 2021, xóm làm được 400m. Trong năm 2023 này, triển khai nốt với đoạn đường 5m còn lại của xóm. Còn những chỗ nào thuộc vào quy hoạch rồi là không được làm”.

Ông Đỗ Trọng Lư, Chủ tịch UBND xã Bá Xuyên, TP Sông Công, thông tin thêm: “Xã cũng đã, đang triển khai rất nhiều giải pháp để hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đến nay, cũng còn 3 tiêu chí nữa mà chúng tôi vẫn còn chưa đạt. Tiêu chí 02 là tiêu chí về giao thông thì chủ yếu là các trục đường liên xã, liên xóm thì đã hoàn thành, còn lại một số cái trục đường nội đồng thì đang có khó khăn. Tiêu chí này, chúng tôi vẫn đang còn thiếu độ 3 km nữa. Trong năm 2023, chúng tôi sẽ quyết tâm thực hiện cho xong”.

Sông Công xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Sông Công xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Cùng với việc xây dựng cơ sở hạ tầng, các tiêu chí về tổ chức sản xuất, tiêu chí về nước sạch cũng vẫn là những tiêu chí khó. Tuy nhiên, nhiều giải pháp đã được triển khai đồng bộ nhằm giải quyết nhanh các vấn đề chứ không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ hay cơ chế chính sách từ bên trên…

Ông Đỗ Trọng Lư, Chủ tịch UBND xã Bá Xuyên, TP Sông Công chia sẻ: “Năm 2023, chúng tôi phấn đấu có sản phẩm OCOP, đó là sản phẩm Lúa lài thơm 8, đang triển khai làm hồ sơ trong năm nay sẽ đạt”.

Ông Ngô Quảng Bá, Trưởng phòng Kinh tế TP Sông Công nhấn mạnh: “Văn phòng Nông thôn mới tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành một số cơ chế chính sách, tiếp tục hỗ trợ các xã nâng cao các tiêu chí từ nông thôn mới lên nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Cụ thể là hỗ trợ về đường bê tông, hỗ trợ về kênh mương, hỗ trợ về cơ sở vật chất… Theo 19 tiêu chí, đến nay, cơ bản là các xã đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt là xã Bá Xuyên có sự đổi mới trong công tác vận động nhân dân thực hiện hiến đất làm đường giao thông theo tiêu chí mới và phát triển các mô hình sản xuất. Chúng tôi đánh giá là một địa phương đang có nhiều cách làm sáng tạo”.

Năm 2023, TP Sông Công đặt mục tiêu có 5 xóm đạt xóm nông thôn mới kiểu mẫu, mỗi xã phấn đấu đạt từ 1-2 tiêu chí trở lên đối với xã nông thôn mới nâng cao, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, để xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu, cần phải thực hiện đồng bộ các tiêu chí, bởi các tiêu chí đều bổ trợ cho nhau. Nếu một tiêu chí thực hiện không tốt sẽ ảnh hưởng, kìm hãm các tiêu chí khác. Do đó chính quyền địa phương cần chủ động lồng ghép nguồn lực, tránh trông chờ ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước; đặc biệt chú trọng phát huy vai trò chủ thể của người dân.