Trên đây là một số điều tại Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục hiện hành, do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa trình Chính phủ.

Giáo dục cơ bản và định hướng nghề nghiệp

Tại tờ trình do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ký cho hay, sẽ sửa đổi một số điều, trong đó sẽ miễn học phí cho học sinh từ tiểu học đến THCS. Lương nhà giáo sẽ được xếp cao nhất trong hệ thống thang bảng lương, bổ sung khoản 2 Điều 105 về học phí để phù hợp với Luật giá; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 113 về thanh tra giáo dục để phù hợp với Luật thanh tra, sửa đổi bổ sung khoản 1, Điều 26...

Theo đó, Giáo dục phổ thông được chia thành giai đoạn giáo dục cơ bản và giáo dục định hướng nghề nghiệp. Giai đoạn giáo dục cơ bản gồm cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở; giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp là cấp trung học phổ thông.

se mien hoc phi den cap trung hoc co so

Học sinh từ tiểu học đến THCS sẽ được miễn học phí. (Ảnh minh họa: Mỹ Hà)

Giáo dục tiểu học được thực hiện trong 5 năm học, từ lớp một đến hết lớp năm. Tuổi của học sinh vào học lớp một là sáu tuổi.

Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong bốn năm học, từ lớp sáu đến hết lớp chín. Học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học. Tuổi của học sinh vào học lớp sáu là mười một tuổi.

Sau khi hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở, học sinh có thể học tiếp lên trung học phổ thông hoặc theo học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và trung cấp.

Giáo dục trung học phổ thông được thực hiện trong ba năm học, từ lớp mười đến hết lớp mười hai. Học sinh vào lớp mười phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuổi của học sinh vào học lớp mười là mười lăm tuổi. Trong thời gian học trung học phổ thông, học sinh có thể chuyển sang học chương trình đào tạo trung cấp nếu đáp ứng được yêu cầu của chương trình. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có thể học lên đại học hoặc theo học các chương trình giáo dục nghề nghiệp.

se mien hoc phi den cap trung hoc co so

Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp là cấp trung học phổ thông (ảnh minh họa: GD&TĐ)

Miễn học phí từ tiểu học đến THCS

Cũng theo tờ trình, nhiều ý kiến cho rằng, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện Hiến pháp 2013 và các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phổ cập giáo dục; căn cứ thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn hiện nay cũng như yêu cầu phát triển nền giáo dục theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế, cần đẩy mạnh phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phân luồng. Vì vậy, phải có cơ chế chính sách thích hợp để thực hiện phổ cập giáo dục. Trên cơ sở đó, dự thảo Luật đề xuất mở rộng đối tượng không phải đóng học phí đến học sinh trung học cơ sở trường công lập.

Do vậy, Dự thảo đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 105 như sau: Học phí là khoản tiền của gia đình người học hoặc người học phải nộp để góp phần bảo đảm chi phí cho các hoạt động giáo dục; Học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường công lập không phải nộp học phí.

Mức thu học phí được xác định theo cơ chế giá dịch vụ giáo dục, Chính phủ quy định cơ chế thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập được nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên thuộc trung ương quản lý. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc cấp tỉnh trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cùng cấp. Cơ sở giáo dục ngoài công lập, cơ sở giáo dục chất lượng cao được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí đảm bảo bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý.