Chương trình Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên năm 2020 gồm: Chương trình Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII; Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIII dự kiến diễn ra vào tháng 5 và 10 năm 2020; các hoạt động chất vấn, giải trình trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh, gồm: Chất vất kết quả thực hiện các kết luận tại phiên chất vấn, phiên giải trình của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến hết năm 2019; Kế hoạch giải trình kết quả thực hiện Nghị quyết số 83 ngày 26/8/2015 của HĐND tỉnh khóa XII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 5 và 8 năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về thời gian tổ chức, phương thức thực hiện đối với từng nội dung trong Kế hoạch giám sát, phiên chất vấn và giải trình của Thường trực HĐND tỉnh trong năm 2020.

Kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để bổ sung và hoàn thiện các văn bản, trình Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên xem xét, thông qua, làm căn cứ triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các Ban HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND, Văn phòng HĐND tích cực phối hợp, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện chương trình công tác đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ./.