Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp
Đồng chí Phạm Văn Thọ - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Chuyên đề Tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đã đi sâu phân tích các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp, đánh giá giá được thực trạng công tác phối hợp giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp, theo Quy chế số 108 được ký kết giữa các cơ quan tư pháp hai cấp tỉnh Thái Nguyên, chỉ ra những ưu điểm và tồn tại; trên cơ sở đó, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác này trong thời gian tới. Theo báo cáo, tính từ tháng 12/2018 đến hết tháng 5/2021, các cơ quan tư pháp trong tỉnh đã tiếp trên 2.700 lượt công dân và 486 đơn khiếu nại, tố cáo; đã giải quyết xong 306 đơn thuộc thẩm quyền.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh nhấn mạnh: công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan tư pháp; tăng cường phối hợp tốt trong công tác này thời gian qua đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; qua đó, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.