Sau 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (15.4.1947 - 15.4.2017), ngày nay LLVT tỉnh Thái Nguyễn đã dần hoàn thiện tổ chức, biên chế trang bị; nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng từng bước được nâng lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, mọi tình huống có thể xảy ra. Để lớn mạnh và trưởng thành như vậy đó chính là nhờ vào sự lãnh đạo trực tiếp, tập trung, thống nhất của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Do vậy công tác Quân sự quốc phòng địa phương của tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng; “Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố”, kinh tế của địa phương đã từng bước phát triển theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

luc luong vu trang thai nguyen theo dang truong thanh

Thường xuyên giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh. Ảnh: Thiều Chung

Nhìn lại thực tế quá trình lãnh đạo cho thấy: Để LLVT thực sự vững mạnh thứ nhất đó là việc phải tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cũng như bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, các địa phương đối với công tác quốc phòng – quân sự địa phương. Theo đó, các thành viên trong cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành địa phương phải là những người nắm vững và quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng về công tác QSQP, nắm vững các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương. Thường xuyên nâng cao cảnh giác cách mạng, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nâng cao ý thức trách nhiệm trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng – quân sự địa phương.

Phải củng cố nhận thức về những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc XHCN. Về hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm tư tưởng quân sự của Đảng, kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế, kinh tế với QPAN; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Công tác giáo dục QPAN phải thực tế và hiệu quả, sau các đợt tập huấn về lý luận và học tập chuyên đề, các thành viên trong cấp ủy và cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành đều được tham gia vào các đợt diễn tập theo phân cấp, ở từng địa phương, từng đơn vị huấn luyện; trên cơ sở thực tiễn diễn tập sẽ thuần thục phương pháp chỉ huy, chỉ đạo, nắm bắt và xử lý các tình huống trong nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương.

Vấn đề tiếp theo cấp ủy địa phương là nhân tố trực tiếp quyết định chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng – quân sự địa phương. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy địa phương đối với công tác quốc phòng – quân sự địa phương phải được thể hiện ở năng lực quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghị quyết của đảng ủy cấp trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương. Đó còn là năng lực lãnh đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương. Để duy trì sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác quốc phòng – quân sự địa phương, phải thường xuyên bổ sung, kiện toàn đội ngũ cấp ủy, Ban chấp hành đảng bộ các cấp, bảo đảm đủ số lượng, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý.

Vấn đề thứ ba là cần quan xây dựng cơ quan quân sự địa phương vững mạnh về mọi mặt; đủ về số lượng, có trình độ năng lực làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác quốc phòng – quân sự địa phương. Để cơ quan quân sự thực sự làm tốt vai trò tham mưu, phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự địa phương có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cộng sản. Không những vậy, cán bộ cần phải có kiến thức về văn hóa, kinh tế xã hội; nắm chắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về quốc phòng an ninh. Đặc biệt là việc thực hiện chế độ chính sách hậu phương quân đội; đây chính là mấu chốt mọi vấn đề để làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng trong thời kỳ mới.

LLVT tỉnh Thái Nguyên đã từng bước trưởng thành và lớn mạnh cùng đất nước. Với những gì đã đạt được bằng sự lãnh đạo của mình trong suốt chiều dài lịch sử 70 năm qua, trong những năm tới, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng bộ quân sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nhất là các tổ chức cơ sở đảng trong LLVT tăng cường tinh thần cảnh giác cách mạng, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trước mọi tình huống có thể xảy ra./.