Thời gian qua, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng, ban hành Kế hoạch và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Quy định số 08 theo đúng hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đảng ủy Sở đã có cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của ngành trong triển khai thực hiện nghị quyết, quy định như: triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phát động phong trào thi đua với chủ đề “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”... qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, giáo viên về ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, góp phần vào sự thành công trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy quan tâm thực hiện thông qua việc xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá và hàng năm phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của ngành. Bên cạnh những mặt tích cực, việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Quy định 08 còn một số hạn chế như: việc triển khai thực hiện Nghị quyết của một số chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở còn mang tính hình thức, chưa triệt để dẫn đến có đảng viên vi phạm quy định của Đảng phải xử lý kỷ luật.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong quán triệt, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí yêu cầu: thời gian tới, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, giáo viên; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu trong các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục; đồng thời, làm tốt công tác khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để quyết định kiểm tra.

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII
Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy làm việc tại Thị ủy Phổ Yên.

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 04, Thị ủy Phổ Yên đã ban hành kế hoạch, tổ chức các hội nghị triển khai đến 100% các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, tỷ lệ đảng viên được học tập, nghiên cứu đạt 93,86%. Thị ủy đã bám sát nội dung của Nghị quyết, Quy định của Trung ương và các văn bản, hướng dẫn của Tỉnh ủy để ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên mà trước hết là người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị. Hằng năm, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, từ đó, đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và việc làm của cán bộ, đảng viên các cấp.

Qua kiểm tra, Đoàn đã đánh giá cao việc nghiêm túc trong triển khai, thực hiện Nghị quyết, nhất là công tác kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 được đẩy mạnh, đã phát hiện và xử lý kỷ luật đối với các trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và về đạo đức, lối sống, từng bước làm trong sạch tổ chức Đảng.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị: Thị xã Phổ Yên cần nâng cao công tác tuyên truyền về Nghị quyết Trung ương 4, đặc biệt là vấn đề nêu gương của người đứng đầu để nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, công tác giám sát người đứng đầu cần thực hiện chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị./.