Hội nghị chuyên đề về công tác đối ngoại và quán triệt, triển khai các kết luận của Bộ Chính trị
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã thông tin tới các đại biểu về tình hình quốc tế, khu vực và tình hình Biển Đông, nổi bật là những kết quả quan trọng trong việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng ta trong việc chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Công tác đối ngoại đã góp phần duy trì, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Đánh giá cao kết quả công tác đối ngoại của tỉnh thời gian qua, thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: Thực hiện tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế - xã hội Thái Nguyên đã có những khởi sắc, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh xuất khẩu, thu hút vốn đầu đầu tư trong và ngoài nước, góp phần cải thiện nguồn thu ngân sách của tỉnh.

Hội nghị chuyên đề về công tác đối ngoại và quán triệt, triển khai các kết luận của Bộ Chính trị
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định; những nội dung thông tin tại Hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác tuyên truyền, định hướng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là vào thời điểm tỉnh Thái Nguyên đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, định hướng, hỗ trợ nhiều hơn nữa về công tác đối ngoại để giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, đất và người Thái Nguyên đến bạn bè quốc tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cán bộ chủ chốt của tỉnh cần tiếp thu đầy đủ những thông tin trao đổi, định hướng về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và tình hình Biển Đông để làm cơ sở định hướng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thông tin, tuyên truyền, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 92 ngày 05/11/2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 và Kết luận số 93 ngày 20/11/2020 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.