Ngoài số tiền UBND tỉnh cấp, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã đã thực hiện phương án huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân, các hợp tác xã, tổ hợp tác, các doanh nghiệp thành viên Liên minh hợp tác xã tỉnh đưa tổng dư nợ của Quỹ lên gần 42 tỉ đồng; hỗ trợ cho vay với lãi suất ưu đãi 365 dự án/phương án sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh.

gan 38 ty dong ho tro phat trien hop tac xa
Tỉnh Thái Nguyên có chính sách hỗ trợ vốn giúp các hợp tác xã, tổ hợp tác tăng cường nguồn lực đầu tư, mở rộng sản xuất

Việc hỗ trợ vốn vay kịp thời đã giúp các hợp tác xã, tổ hợp tác tăng cường nguồn lực đầu tư, mở rộng sản xuất, vừa tăng sức cạnh tranh của các mô hình kinh tế tập thể, vừa ổn định đời sống, thu nhập của các thành viên và người lao động; đồng thời, thúc đẩy kinh tế các thành viên phát triển, gắn kết thành viên các hợp tác xã, tổ hợp tác; hỗ trợ nâng cao đời sống, giải quyết lao động trong khu vực nông nghiệp nông thôn và giúp các Hợp tác xã hoạt động ngày càng hiệu quả.