Dự ước tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 6,5% - đã psts 17.6
Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,78%, đóng góp 3,93 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,29%, đóng góp 0,49 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,78%, đóng góp 3,93 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm tăng 6,81%, đóng góp 2,07 điểm phần trăm vào tốc độ tăng trưởng chung.

Về cơ cấu kinh tế, chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 56,34%, khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm chiếm 31,31% và khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 12,35%./.