Đảng ủy Quân sự tỉnh tổng kết 10 năm công tác tài chính quân đội
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác tài chính quân đội, 10 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh đầu tư và sử dụng ngân sách địa phương cho quốc phòng một cách phù hợp. Cùng với đó là lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai toàn diện các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Quân ủy Trung ương đề ra: Trọng tâm là việc sử dụng ngân sách quốc phòng, ngân sách địa phương cho xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ các cấp, bảo đảm tiền lương, phụ cấp đúng nguyên tắc tài chính.

Nổi bật là nguồn ngân sách xây dựng các công trình quốc phòng trong khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, xây dựng doanh trại chính quy cũng như Đề án xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn 2030; ngân sách đào tạo nguồn cán bộ sĩ quan dự bị và bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và diễn tập phòng thủ các cấp. Góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.