Ngày 19/10, UBND tỉnh có Công văn số 3975/UBND-NC triển khai Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu. Chi tiết mời xem file đính kèm.

Tài liệu đính kèm