Ngày 8/11, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4319/UBND-CNN V/v chủ trương xây dựng phương án quản lý giết mổ, buôn bán sản phẩm động vật đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Tài liệu đính kèm