Ngày 18/10, UBND tỉnh có Công văn số 3948/UBND-CNN thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020. Chi tiết mời xem file đính kèm.

Tài liệu đính kèm