bo tong tham muu to chuc dai hoi thi dua quyet thang giai doan 2014 2018
Thượng tướng Phan Văn Giang, Phát biểu chỉ đạo đại hội.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự đại hội còn có Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng: Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Ngô Minh Tiến; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn và Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình; đại biểu lãnh đạo Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng…

Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT giai đoạn 2014-2019 cho thấy, 5 năm qua, với nhiều chủ trương, biện pháp, Đảng ủy, Thủ trưởng BTTM và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua có nhiều đổi mới sáng tạo; kết hợp chặt chẽ với thi đua của các ngành, các cuộc vận động và phong trào thi đua của các tổ chức quần chúng, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp, thực sự là động lực thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

bo tong tham muu to chuc dai hoi thi dua quyet thang giai doan 2014 2018
Trung tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu khai mạc đại hội.

Trên cơ sở nhận thức đúng mục tiêu, yêu cầu của phong trào TĐQT và chức năng nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, các cơ quan, đơn vị đã chủ động đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương giải pháp chiến lược, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp của quân đội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, nắm chắc tình hình, đề xuất giải pháp xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc; phối hợp với các lực lượng bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động của Đảng, Nhà nước và những sự kiện quan trọng của đất nước. Quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, hoạt động thi đua khen thưởng của Bộ Tổng Tham mưu đã hướng vào nội dung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu; huấn luyện thực hành làm chủ vũ khí với, trang bị công nghệ cao; tăng cường huấn luyện cơ động, rèn luyện thể lực; tổ chức tốt các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao, kiểm tra huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội.

bo tong tham muu to chuc dai hoi thi dua quyet thang giai doan 2014 2018
bo tong tham muu to chuc dai hoi thi dua quyet thang giai doan 2014 2018
Lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu trao Cờ và Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT.

Hoạt động thi đua khen thưởng cũng tập trung vào triển khai thực hiện có hiệu quả “ Chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo, trong quân đội đến năm 2020, thúc đẩy phong trào thi đua “ Dạy tốt, học tốt”; nâng cao chất lượng đào tạo sát với yêu cầu thực tiễn; đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên và công tác tuyển sinh quân sự. Làm tốt công tác quản lý, ứng dụng có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học về chiến lược quốc phòng, lịch sử quân sự, khoa học quân sự, kỹ thuật công nghệ, môi trường. Công tác đối ngoại quốc phòng thực hiện đúng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, giải quyết tốt mối quan hệ với đối tác chiến lược; tham gia tích cực, hiệu quả hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế và uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Tại đại hội các đại biểu tham luận đã tập trung thảo luận làm rõ đặc điểm tình hình chi phối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, những cách làm hay, những kinh nghiệm quý, những hạn chế khuyết điểm đồng thời chỉ ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Quân ủy Trung ương, BQP, Thượng tướng Phan Văn Giang chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào TĐQT của BTTM; góp phần lập nên những thành tích xuất sắc trong xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời chỉ ra những hạn chế khuyết điểm cả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện; phong trào TĐQT chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị, chưa tạo được dấu ấn tiêu biểu nổi bật, có sức lan tỏa để phổ biến, nhân rộng trong toàn quân…

Phân tích tình hình thế giới, khu vực, dự báo thời gian tới tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi BTTM phải không ngừng đổi mới sáng tạo, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh một số chủ trương giải pháp chính đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng. Trước hết cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác thi đua khen tưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những lời căn dặn trong Di chúc thiêng liêng của Người gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng ở tất cả các cấp.

Cùng với đó cần thường xuyên đổi mới toàn diện, sáng tạo phong trào TĐQT cả về nội dung và hình thức, phương thức tổ chức. Phong trào thi đua phải thực sự thiết thực, hướng vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu hoạch định chiến lược và triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối chính sách về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, Nghệ thuật quân sự Việt Nam; chỉ huy, chỉ đạo xây dựng Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ vững mạnh, tăng cường khả năng phòng thủ đất nước, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường Hòa Bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

“Tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết và đổi mới mạnh mẽ việc biểu dương, khen thưởng. Công tác biểu dương khen thưởng phải kịp thời, công tâm khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc; kiên quyết nói không với bệnh thành tích, phải lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng. Tăng cường khen thưởng đột xuất, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân trực tiếp lập được thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nơi khó khăn gian khổ. Thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác này và đầu tư đúng mức cơ sở vật chất để thực hiện tốt công tác TĐKT. Bên cạnh đó cần coi trọng phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, các nhân tiêu biểu, nhất là những nhân tố mới. Các tấm gương điển hình tiên tiến phải thực sự thuyết phục, có tác dụng cổ vũ, nêu gương, tạo động lực phát triển trong từng cơ quan, đơn vị. Mong rằng, sau đại hội này các cá nhân điển hình tiên tiến tiếp tục là tấm gương sáng, sống động, có sức lan tỏa sâu rộng trong BTTM và toàn quân…” - Thượng tướng Phan văn Giang, nhấn mạnh.