Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 617/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 1/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo điều hành, theo dõi sát diễn biến tình hình và bám sát các mục tiêu tại các nghị quyết của Chính phủ để xây dựng nhiệm vụ cụ thể từng ngành nhằm thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh một cách quyết liệt, hiệu quả hơn, củng cố niềm tin cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

bo tai chinh ban hanh ke hoach giai phap thao go kho khan cho sxkd
Bộ Tài chính vừa đưa ra kế hoạch đồng bộ các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019

Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, Bộ Tài chính đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, sẽ đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ nút thắt hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển.

Bộ Tài chính sẽ khẩn trương rà soát, bãi bỏ theo thẩm quyền các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; khẩn trương ban hành thông tư hướng dẫn nội dung chi và quản lý quỹ phát triển khoa học và công nghiệp của doanh nghiệp nhằm phát huy, cho phép doanh nghiệp tự chủ, tự quyết định sử dụng quỹ nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp cho các nội dung về đổi mới sáng tạo, đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo.

Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án công nghiệp quy mô lớn; thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển bứt phá thị trường trong nước, đẩy mạnh tăng trưởng xuất khẩu./.