vinh giang don nhan danh hieu xa dat chuan
Trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM và công trình trị giá 700 triệu đồng cho xã Vĩnh Giang

Qua 7 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay diện mạo nông thôn ở Vĩnh Giang đã thay đổi vượt bậc, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế- xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh. Tổng nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng NTM đạt gần 166 tỷ đồng.

Hệ thống điện lưới trên địa bàn xã đã được đầu tư xây dựng phù hợp yêu cầu kỹ thuật, phục vụ tốt SX và sinh hoạt của nhân dân, toàn xã hiện có 1.496 hộ đã được dùng điện lưới thường xuyên an toàn, đạt tỷ lệ 100%.

Trong SX nông nghiệp, tỷ lệ sử dụng giống có phẩm cấp đạt gần 90%, cơ giới hóa các khâu đạt trên 90%, năng suất lúa hàng năm đạt trên 53 tạ/ha, ngành nghề dịch vụ phát triển khá đa dạng... Tính đến cuối năm 2017, thu nhập bình quân đầu người tăng lên gần 30 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội cũng luôn được xã quan tâm thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 là 4,75%. Hiện xã có 3.143 lao động trong độ tuổi đều có khả năng tham gia lao động và có việc làm đạt tỷ lệ 100%. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt 100%, phổ cập giáo dục THCS đạt 92%, 100% học sinh hàng năm tốt nghiệp THCS, THPT... Với những kết quả đạt được, xã Vĩnh Giang đã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong xây dựng NTM.