6 tháng đầu năm 2017, Ngành Tuyên huấn toàn quân đã chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị triển khai toàn diện, đồng bộ nhiều nhiệm vụ có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng, văn hóa trong quân đội. Toàn quân đã chủ động quán triệt học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; các nghị quyết, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương... Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Triển khai công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong các nhà trường quân đội; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng chặt chẽ, đúng kế hoạch. Công tác thông tin, tuyên truyền, thông tấn, báo chí giữ vững tôn chỉ, mục đích, chủ động nhạy bén, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trước các sự kiện quan trọng của đất nước, quân đội, các vấn đề nhạy cảm; các hoạt động huấn luyện bắn đạn thật... Đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa văn nghệ triển khai nhiều nội dung đạt kết quả tốt.

tong cuc chinh tri trien khai cong tac tuyen huan 6 thang cuoi nam
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu khẳng định: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, những khó khăn của đất nước và yêu cầu nhiệm vụ của quân đội, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân vững vàng, tin tưởng và tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

6 tháng cuối năm, Ngành Tuyên huấn toàn quân tập trung thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm; trú trọng quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị... Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật. Làm tốt công tác dự báo; chuẩn bị các phương án tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng làm cho cán bộ, chiến sĩ giữ vững bản lĩnh chính trị, nắm chắc đối tượng, đối tác, cảnh giác trước mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao…