Tiếp tục quan tâm phát triển khoa học và công nghệ
Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong những năm qua, Thái Nguyên đặc biệt quan tâm thực hiện Nghị quyết số 20. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 21 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển khoa học và công nghệ. Hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh đã từng bước góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh và trong từng ngành, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế.

Tại buổi làm việc, Đoàn trao đổi làm rõ thêm một số vấn đề về: ứng dụng khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp FDI; cơ chế chính sách phát triển khoa học và công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại địa phương…

Trao đổi với Đoàn, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiến nghị, Trung ương cần tiếp tục ban hành các văn bản để chỉ đạo, lãnh đạo lĩnh vực phát triển khoa học và công nghệ; Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thành tựu phát triển khoa học và công nghệ.

Trong khuôn khổ chương trình khảo sát, Đoàn cũng có cuộc làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh nắm bắt tình hình triển khai các mô hình ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ tại các doanh nghiệp FDI và khảo sát thực tế tại Công ty TNHH Mani Hà Nội (nằm trong Khu công nghiệp Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình)./.