Thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự của Quốc hội và Chính phủ
Toàn cảnh kỳ họp.

Theo đó, Quốc hội đã xem xét miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ, gồm một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Trong buổi chiều, Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội; đồng thời, công bố kết quả kiểm phiếu và thông qua các Nghị quyết phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia; Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cũng trong chương trình làm việc, Quốc hội đã nghe Tờ trình danh sách để phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Các đại biểu sau đó thảo luận ở Đoàn về nội dung này./.