Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kinh tế - xã hội
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá một số báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và các chương trình, đề án, đáng chú ý là dự thảo kết quả công tác 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ tỉnh. Theo đó, từ đầu năm tới nay, kinh tế của tỉnh duy trì tăng trưởng ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn, một số chỉ tiêu chủ yếu đều đạt thấp hơn cùng kỳ, trong đó có giá trị xuất khẩu và thu ngân sách Nhà nước. Cũng trong chương trình hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư gồm: Quy định số 116 về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận số 59 về định hướng tham gia ASEAN đến năm 2030; Chỉ thị số 24 về đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Kết luận số 58 về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam; Kết luận số 61 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và cho ý kiến đối với một số nội dung trình kỳ họp chuyên đề tới đây của HĐND tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình đầu tư trong và ngoài ngân sách; làm tốt công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Đối với các nội dung do Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin chủ trương trước khi trình HĐND tỉnh, gồm: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương, kế hoạch đầu tư công năm 2023 và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên; chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng ý về mặt chủ trương, giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện hồ sơ, nội dung văn bản bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ./.