Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung sau: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức rà soát, cập nhật bổ sung các phương án ứng phó phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương theo phương châm “bốn tại chỗ ”; chủ động xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh các phương án chỉ đạo điều hành, ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, đặc biệt là trường hợp xảy ra lũ quét, sạt lở đất và mưa lớn, ngập lụt kéo dài trên diện rộng, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng quản lý Nhà nước được giao, chỉ đạo kiểm tra, rà soát và triển khai phương án bảo đảm an toàn để điều, đập, hồ chứa nước; vận hành an toàn, hiệu quả hồ chứa thủy lợi, phù hợp với diễn biến mưa lũ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh rà soát, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các địa phương ứng phó với các tình huống thiên tai và tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi có yêu cầu. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các địa phương quan tâm bố trí nguồn lực để sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, khắc phục kịp thời sự cố đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các trọng điểm đê điều, hồ, đập xung yếu và các công trình phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra, rà soát lực lượng, vật tư, phương tiện, triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông trong trường hợp xảy ra mưa bão lớn và lũ, ngập lụt kéo dài. Sở Công Thương theo chức năng quản lý Nhà nước được giao kiểm tra, rà soát phương án ứng phó thiên tai đảm bảo an toàn đối với các mỏ khai thác khoáng sản, bãi đổ thải, hồ chứa bùn thải, đặc biệt là đối với các khu vực mỏ có nguy cơ mất an toàn. Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực phòng, chống thiên tai) hướng dẫn các địa phương xây dựng, cập nhật phương án ứng phó thiên tai gắn với bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19; sẵn sàng phương tiện, thiết bị đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh cho công tác chỉ đạo, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên tổ chức theo dõi sát tình hình thời tiết, thiên tai, kịp thời phát các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai sát với diễn biến thực tế, đảm bảo độ tin cậy để các cấp, các ngành và nhân dân biết, chủ động ứng phó có hiệu quả. Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên tổ chức vận hành điều tiết hồ chứa đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình và hạ du các công trình được giao quản lý. Các Sở, ban, ngành khác theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống thiên tai để giảm thiểu thiệt hại.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, tổ chức kiểm tra rà soát phương án ứng phó thiên tai cụ thể, phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể tại địa phương nhất là phương án di dời, sơ tán dân trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp; chủ động kiểm tra đê điều, vận hành các hồ, đập được giao quản lý, đảm bảo an toàn công trình và hạ du, nhất là trong các tình huống xả lũ khẩn cấp, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố để đảm bảo an toàn; sẵn sàng lực lượng phương tiện, trang thiết bị theo phương châm “bốn tại chỗ” để xử lý khi có tình huống xảy ra, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chủ động phòng, chống thiên tai trên địa bàn. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo kết quả qua Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.