Rà soát tiến độ thực hiện các kiến nghị của Bộ Xây dựng và Kiểm toán Nhà nước
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận tại buổi làm việc

Tại hội nghị, các sở, ngành, đơn vị và địa phương đã báo cáo tiến độ thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng về thực hiện việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản, thực hiện xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn tỉnh và các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước thông qua công tác kiểm toán ngân sách địa phương từ năm 2012 đến năm 2021; Kiểm toán chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ của tỉnh Thái Nguyên; Kiểm toán chuyên đề việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các các đô thị giai đoạn 2017-2020; Kiểm toán chuyên đề hoạt động quản lý môi trường tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Các kiến nghị tại Báo cáo chuyên đề việc quản lý sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa giai đoạn 2011-2017; kiến nghị tại Báo cáo chuyên đề việc quản lý sử dụng tiền sử dụng đất giai đoạn 2014-2018; kiểm toán hoạt động đánh giá nợ giá trị khối lượng xây dựng cơ bản các công trình đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2015; kiểm toán chuyên đề Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi và làm rõ nhiều vấn đề, trong đó đặc biệt đi sâu vào những vướng mắc cần sớm được giải quyết.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thẳng thắn nhìn nhận các vấn đề và tích cực, chủ động, kiên quyết, triệt để thực hiện các nội dung theo yêu cầu.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ động rà soát các quy hoạch xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung cần thực hiện; giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung công việc theo trình tự, đúng quy định của pháp luật và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện, chậm nhất vào ngày mùng 10/3; giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu thành lập đoàn công tác kiểm tra và đôn đốc thực hiện các kết luận và kiến nghị đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định./.