Quán triệt, triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng
Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 - 2025).

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt Đề cương Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Xây dựng Đảng về chính trị; tư tưởng; đạo đức; kết quả đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Báo cáo cần đánh giá kết quả thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá; đánh giá ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cấp dưới tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và tổng kết công tác thi hành Điều lệ Đảng đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch. Trong đó, đối với cấp cơ sở, hoàn thành trước ngày 31/12/2023; đối với cấp huyện và tương đương, hoàn thành trong tháng 1/2024; đối với cấp tỉnh, hoàn thành trước ngày 15/3/2024.