Quán triệt một số nội dung cơ bản về cải cách hành chính
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã được quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản về cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, xác định rõ nhiệm vụ chủ yếu để triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện, tình hình thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những nội dung và kết quả đạt được trong quá trình thực hiện./.