Sáng 30/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”về chính trị trong Đảng”. Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học.

phe phan cac luan dieu xuyen tac cuoc dau tranh chong suy thoai

Hội thảo khoa học: “Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”về chính trị trong Đảng”

Tại hội thảo, các nhà khoa học cho rằng: Đảng ta đã và đang xác định tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, quan liêu, tham nhũng, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” là một nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Do đó, Đảng quyết tâm chính trị cao nhằm đấu tranh, ngăn chặn các thế lực thù địch phản động, đang tìm mọi cách, bằng mọi âm mưu thủ đoạn tinh vi, thâm độc nhằm bóp méo, xuyên tạc chống lại quan điểm, đường lối của Đảng.

Đặc biệt trong thời gian gần đây, khi Đảng và Nhà nước chủ động đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” về chính trị trong Đảng. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả và thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 đang được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng hiện nay.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Như Khôi, nguyên Chủ nhiệm Khoa lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quân sự cho rằng việc xuyên tạc rất nguy hiểm, trong bối cảnh quần chúng nhân dân đang vô cùng bức xúc trước tình trạng tham nhũng, suy thoái. Luận điệu xuyên tạc dễ làm cho quần chúng nhân dân ngộ nhận và tin là đúng. Do vậy, cần phải đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái này. Hiện, Đảng ta đã quyết tâm có những biến chuyển và được nhân dân, xã hội đồng tình.

Nhiều nhà khoa học cũng nhận định: việc phê phán các quan điểm sai trái, thù địch không chỉ làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực lý luận mà còn góp phần hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng. Do đó, việc đấu tranh để bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới nhưng không đổi màu là rất cần thiết.

Theo Thiếu tướng Trương Giang Long, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, một khi nhân dân tin tưởng vào chế độ, tin vào Nhà nước, mọi thế lực thù địch, chống phá sẽ không thể thực hiện được âm mưu.

“Một trong những nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu và quan trọng nhất hiện nay là phải củng cố sức mạnh trong Đảng ta. Do đó, việc có Nghị quyết Trung ương 4 lần này hướng đích vào việc nâng cao sức mạnh chiến đấu của Đảng. Do đó, chúng ta phải chấn chỉnh sắp xếp lại kỷ cương của xã hội. Nghiêm trị những cán bộ đảng viên suy thoái về chính trị, lối sống vi phạm pháp luật để chúng ta củng cố lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Một khi nhân dân tin yêu vào đất nước, chế độ thì dù thế lực thù địch có tinh vi thâm độc đến đâu, chúng ta hoàn toàn có thể bẻ gãy”, Thiếu tướng Trương Long Giang nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các nhà khoa học cũng đề ra một số giải pháp thiết thực, khả thi góp phần đấu tranh phê phán, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” về chính trị trong Đảng của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh./.