Phát biểu của Phó Chủ tịch Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất,HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV - đã psts 21.6
Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại kỳ họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội cũng chúc mừng và đánh giá cao những kết quả đáng ghi nhận của tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị thời gian vừa qua, nhất là việc thực hiện thành công mục tiêu kép “vừa thúc đẩy phát triển kinh tế và vừa phòng, chống dịch hiệu quả”. Đây là tiền đề quan trọng để Thái Nguyên tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ và vững chắc hơn trong thời gian tới. Nhấn mạnh nhiệm vụ đặc biệt của kỳ họp lần này là bầu các nhân sự quan trọng để hình thành bộ máy của HĐND, UBND, các vị Hội thẩm nhân dân trong nhiệm kỳ mới, đồng chí lưu ý các đại biểu HĐND tỉnh cần nghiên cứu kỹ và sáng suốt lựa chọn những hạt nhân tiêu biểu đi đầu, là trung tâm đoàn kết để tiếp tục xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại mà Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021-2025 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn: "Các vị đại biểu HĐND tỉnh sẽ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu HĐND, nêu cao tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất đạo đức; tích cực nghiên cứu, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, theo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương; không ngừng nâng cao kiến thức về pháp luật, kỹ năng hoạt động của người đại biểu dân cử để chủ động tham gia tích cực, có hiệu quả cao vào các hoạt động của HĐND. Đồng thời, thường xuyên liên hệ mật thiết với nhân dân, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tốt các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện tốt chương trình hành động và lời hứa trước cử tri, thực sự xứng đáng là người đại biểu của nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân"./.