Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Ảnh minh họa.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát các tiêu chí; tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng dạy học. Đặc biệt, tập trung bồi dưỡng phát triển chương trình đào tạo; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và tư vấn đào tạo nghề, tư vấn việc làm và tư vấn đào tạo nghề cho lao động nông thôn./.