lay y kien dong gop vao du thao bao cao chinh tri dai hoi dai bieu dang bo tinh lan thu xx nk 2020 2025

Hội nghị phản biện và lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo Chính trị

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, NK 2020-2025

Tại hội nghị, trên cơ sở nghiên cứu sâu và toàn diện Dự thảo Báo cáo Chính trị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm. Về cơ bản, các ý kiến đều đánh giá cao quá trình xây dựng Dự thảo báo cáo, các nội dung tương đối toàn diện, bố cục trình bày khoa học... Nhất trí với chủ đề Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh và 3 đột phát triển toàn diện nền kinh tế - xã hội của Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đề nghị cần có chương trình hành động cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các đột phá này; bên cạnh đó, nội dung về phát triển đảng viên; hoạt động của các tổ chức hội; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp... cũng được các đại biểu đi sâu bàn thảo và góp ý.

Các ý kiến tại hội nghị sẽ được Hội Cựu chiến binh tỉnh tổng hợp gửi Tổ Biên tập Văn kiện tiếp tục nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Chính trị để trình tại Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XX.