Thực hiện chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và khẩu hiệu thi đua “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” do Chủ tịch UBND tỉnh phát động năm 2016, Khối thi đua các cơ quan Văn hóa - Xã hội đã xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai tại đơn vị mình. Theo đó, các phong trào thi đua được phát động gắn với thực hiện những chỉ tiêu, nhiệm vụ đặc thù của riêng đơn vị mình, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt chú trọng phát động thi đua chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh phát động góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi và sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, cơ quan, đơn vị phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016…Bên cạnh phong trào chung, các phong trào thi đua riêng theo Ngành cũng đã được các đơn vị trong Khối xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả.

Đánh giá cao kết quả thi đua của năm 2016, các ý kiến thống nhất triển khai nhiệm vụ của năm 2017, trong đó tập trung vào việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng đổi mới phương pháp tổ chức phong trào thi đua, kết quả bình xét thi đua đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, khen thưởng đúng đối tượng; tổ chức tốt phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua theo lĩnh vực, thi đua đột xuất ở từng đơn vị. Phát động thi đua gắn với việc kiểm tra, đánh giá kết quả thi đua ở từng đơn vị theo kế hoạch; Khối thi đua duy trì và tổ chức tốt các hoạt động chung, trao đổi thông tin, kinh nghiệm tổ chức, cách làm hay giữa các đơn vị trong khối.

Hội nghị cũng đã thống nhất suy tôn Đài PT-TH Thái Nguyên được đề nghị nhận Cờ thi đua của Chính phủ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa nhận Bằng khen của UBND tỉnh cho những thành tích xuất sắc đạt được trong năm 2016./.