Infographics: Các trường hợp ô tô được miễn phí sử dụng đường bộ từ ngày 01/2/2024