hoi nghi truc tuyen nghien cuu hoc tap chuyen de hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Tại hội nghị, các đại biểu đã được được nghe PGS.TS Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung cơ bản về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống nhân dân. Những vấn đề cốt lõi, trọng tâm về vai trò của nhân dân, vai trò của dân chủ, phẩm chất cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay; kịp thời thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn và đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và những giải pháp cụ thể chăm lo đời sống nhân dân...cũng được truyền đạt tại hội nghị.

Hội nghị được tổ chức sẽ góp phần tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Sau hội nghị này, cùng với cả nước, cấp ủy các cấp của tỉnh Thái Nguyên sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về các nội dung chuyên đề./.