Hội nghị Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc
Hội nghị lần thứ hai Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía bắc.

Hiện nay, Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được trình thẩm định. Hội nghị lần thứ hai Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía bắc tiếp tục tập hợp các nghiên cứu, góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà quản lý, lãnh đạo các địa phương đối với các vấn đề về quan điểm, mục tiêu phát triển; xác định chiến lược của vùng về sinh thái và môi trường; xác định nông nghiệp là trụ cột phát triển kinh tế của vùng; phát triển công nghiệp, dịch vụ phù hợp với điều kiện từng địa phương; cơ chế, chính sách liên kết vùng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết: Hiện Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thái Nguyên mong muốn Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc sớm được ban hành và hiện thực hóa; đề nghị các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ các quy hoạch ngành quốc gia để tạo sự đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; Hội đồng điều phối vùng đề xuất Trung ương ưu tiên bố trí nguồn lực, hỗ trợ đầu tư vào các lĩnh vực, dự án mang tính liên kết, kết nối giữa các tỉnh trong vùng, coi cơ chế liên kết vùng phải là tư duy chủ đạo, xuyên suốt trong quá trình xây dựng phát triển.