Hội nghị nhằm mục đích để cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung chủ chốt, nội dung mới trong các Nghị quyết của Trung ương 6, khóa XII. Thông qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí, quyết tâm trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo, cán bộ các cấp của Đảng, quân đội tại Học viện.

hoc vien quoc phong to chuc hoi nghi hoc tap quan triet trien khai thuc hien nghi quyet hoi nghi trung uong 6 khoa xii
Trung tướng Nguyễn Ngọc Tương, Phó Chính ủy Học viện phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị.

Các cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện được nghiên cứu 4 chuyên đề gồm: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Công tác dân số trong tình hình mới; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân trong tình hình mới. Các chuyên đề trên do chính các đồng chí lãnh đạo, giảng viên chủ chốt của Học viện giới thiệu, trình bày.

hoc vien quoc phong to chuc hoi nghi hoc tap quan triet trien khai thuc hien nghi quyet hoi nghi trung uong 6 khoa xii
Quang cảnh hội nghị.

Phó Chính ủy Học viện, Trung tướng Nguyễn Ngọc Tương yêu cầu lớp học nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thời gian nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản, nội dung mới và những vấn đề cần giải quyết trong thực tiễn để trên từng cương vị, chức trách được giao quán triệt, triển khai và thực hiện tốt chủ trương, tinh thần của Nghị quyết đã xác định.