HĐND TP Thái Nguyên giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
Toàn cảnh buổi giám sát

Qua giám sát cho thấy, sau khi tiếp nhận 87 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 16 HĐND TP khóa XVIII, lãnh đạo UBND TP đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ để tiến hành giải quyết. Đến nay, đã có 47 ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết xong, chiếm tỷ lệ 54%, số ý kiến còn lại đang tiếp tục được xem xét giải quyết.

Thường trực HĐND TP đề nghị UBND TP tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã quan tâm hơn nữa đến việc giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo hướng rõ ràng, ngắn gọn, minh bạch, đúng trọng tâm, trọng điểm; khẩn trương hoàn thiện báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 16, HĐND TP khóa XVIII, ý kiến thảo luận tổ đại biểu và kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 16 HĐND TP khóa XVIII để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 18, HĐND TP khóa XVIII diễn ra trong thời gian tới./.