Về số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định hiện hành, đối với phường loại I - II - III tương ứng là 23 - 21 - 19 người; đối với xã và thị trấn loại I - II - III tương ứng là 22 - 20 - 18 người. Ngoài ra còn khoán tổng số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định hiện hành đối với cấp xã loại I - II - III tương ứng là 14 - 12 - 10 người. Đồng thời bổ sung quy định tăng thêm số lượng công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại những đơn vị hành chính có dân số đông.

Cụ thể, với phường thuộc quận, cứ tăng thêm đủ 5.000 người được tính thêm một công chức và một người hoạt động không chuyên trách. Đối với các đơn vị hành chính còn lại, cứ tăng thêm đủ 1/2 mức quy định về quy mô dân số thì được tăng thêm một công chức và một người hoạt động không chuyên trách.

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm theo dân số không khống chế tối đa.