Đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp năm 2020 giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan phối hợp
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, Ban Nội chính và các đơn vị phối hợp đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Chủ động thực hiện các nội dung phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên, các vụ án, vụ việc được dư luận quan tâm và các sai phạm về kinh tế, chức vụ được phát hiện. Chế độ trao đổi thông tin được thực hiện kịp thời, có hiệu quả...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện quy chế phối hợp, đồng thời đóng góp ý kiến nhằm thực hiện tốt hơn quy chế phối hợp trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; thông tin kịp thời kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án được dư luận quan tâm. Trên cơ sở chức năng của mình, từng ngành bổ sung những nội dung cụ thể vào quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế./.