Dân vận khéo tạo đồng thuận ở Sông Công
Thành phố Sông Công xây dựng được 114 mô hình “Dân vận khéo”

Thành phố đã xây dựng được 114 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó 76 mô hình tập thể và 38 mô hình cá nhân. Các mô hình được triển khai hiệu quả đã huy động sự tham gia tích cực của nhân dân trong xây dựng và phát triển đô thị; khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng dân cư đối với công tác xã hội. Đặc biệt là trong huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia, tạo phong trào thi đua sôi nổi. Công tác dân vận của chính quyền cũng có những chuyển biến tích cực, nhất là trong lĩnh vực đền bù, giải phóng mặt bằng.