Để CVĐ sớm đi vào mọi hoạt động của bộ đội, Đảng ủy QK chỉ đạo Cục Chính trị xây dựng Kế hoạch số 86 về thực hiện CVĐ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Trong từng giai đoạn, các cơ quan, đơn vị xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo đúng đắn, phân công cấp ủy viên phụ trách, triển khai thực hiện nghiêm túc; gắn thực hiện CVĐ với các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD. Các nội dung CVĐ được lồng ghép vào nội dung giáo dục chính trị cho các đối tượng; được cụ thể hóa thành các tiêu chí, chỉ tiêu sát với đặc điểm tình hình đơn vị, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi quân nhân. Cán bộ, đảng viên, quần chúng đều xây dựng kế hoạch và đăng ký phấn đấu học tập và làm theo Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện các nội dung của CVĐ.

cu the hoa thanh cac tieu chi phu hop sat chuc trach nhiem vu
Cán bộ, sĩ quan trẻ LLVT Quân khu 1 tham quan sáng kiến, cải tiến đồ dùng huấn luyện tại Trung đoàn 246, Sư đoàn 346. Ảnh: MẠNH QUỲNH.

Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị LLVT QK chủ động xây dựng kế hoạch, xác định nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sát với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí mới, gắn với các nội dung, tiêu chí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy, BTL QK chỉ đạo tổ chức tọa đàm ở các cấp trong LLVT QK, qua đó cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện CVĐ, đồng thời xác định quyết tâm, tự giác đăng ký thực hiện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cấp ủy chỉ huy các cấp thuộc LLVT QK xác định nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục; đổi mới phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng các tiêu chí chuẩn mực về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nghề nghiệp, gắn với từng ngành, lĩnh vực công tác, để cán bộ, đảng viên, quần chúng ở các cơ quan, đơn vị, đăng ký phấn đấu thực hiện. Cấp ủy, chỉ huy các cấp duy trì nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện có hiệu quả việc đối thoại dân chủ, tạo sự đoàn kết thống nhất cao giữa bí thư với cấp trưởng, cấp trên với cấp dưới, cơ quan với đơn vị... Ba năm qua, tình hình vi phạm kỷ luật; ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong LLVT QK có chuyển biến tiến bộ; tình hình khiếu kiện, khiếu nại, đơn, thư tố cáo giảm rõ rệt.

Thực hiện CVĐ, công tác SSCĐ của LLVT QK luôn được coi trọng và thực hiện nghiêm túc; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án tác chiến, góp phần nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, sự phối hợp giữa các cơ quan, các lực lượng và khả năng hiệp đồng tác chiến của các đơn vị. Tỷ lệ đơn vị huấn luyện đạt giỏi năm sau cao hơn năm trước. Cơ quan quân sự địa phương các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong xây dựng củng cố quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc.

CVĐ hướng mạnh vào xây dựng các tổ chức vững mạnh, trong đó tập trung xây dựng các cấp uỷ, tổ chức đảng TSVM, gắn với xây dựng đơn vị VMTD, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Hằng năm, qua bình xét có hơn 85% tổ chức đảng đạt TSVM, hơn 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT QK thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, thông qua việc tổ chức thực hiện các phong trào: "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", "Thanh niên quân đội mẫu mực xây dựng chính quy", "Phụ nữ quân đội tích cực học tập, công tác, lao động, sáng tạo, thực hành tiết kiệm, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" và các hoạt động tuyên truyền, giáo dục. Các phong trào trên được gắn với nhiều hình thức hoạt động phong phú, như: Thi tìm hiểu, diễn đàn, giao lưu truyền thống, hội trại, dạ hội; hội nghị biểu dương lao động giỏi, phụ nữ, thanh niên tiên tiến. Nhiều tổ chức đoàn thanh niên, phụ nữ, công đoàn liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, với nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu.

Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, ba năm qua, LLVT QK không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, mà còn thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương huy động hàng nghìn ngày công lao động của bộ đội, giúp nhân dân làm mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hàng nghìn ki-lô-mét đường giao thông nông thôn, các công trình dân sinh, công trình phúc lợi, nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà văn hóa, trường học, bệnh xá…; huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện kỹ thuật tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt... Hằng năm, QK còn phối hợp với chính quyền các địa phương đưa từ 15 đến 20 đại đội, cùng hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện dã ngoại, kết hợp làm công tác dân vận tại các xã thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao biên giới, giúp đồng bào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Ba năm thực hiện CVĐ, trong Đảng bộ và LLVT QK xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu, để các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập, nhân rộng. Thực tế khẳng định, thực hiện CVĐ không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt, mà còn có ý nghĩa lâu dài, trực tiếp góp phần xây dựng LLVT QK vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.