anh.jpg
20 trong số 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất năm 2022.

Đối với danh sách V.1000 năm 2022, Tổng cục Thuế căn cứ số liệu về nộp thuế trên hệ thống thông tin quản lý thuế, tổng hợp thống kê theo các tiêu chí xác định danh sách xếp hạng V.1000, gồm: Doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định của Luật Thuế TNDN; mức nộp thuế TNDN là tổng số tiền thuế TNDN mà DN đã nộp ngân sách nhà nước trong năm 2022. Doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc (được cấp mã số thuế đơn vị trực thuộc 13 số) thì bao gồm số tiền thuế TNDN đã nộp của trụ sở chính và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

Đối với doanh nghiệp đến thời điểm xác định để công khai đã hoặc đang làm thủ tục đóng mã số thuế với các lý do sáp nhập vào doanh nghiệp khác (theo quy định hiện hành doanh nghiệp bị sáp nhập phải đóng mã số thuế), giải thể, ngừng hoạt động thì loại ra khỏi danh sách./.

Về đóng góp vào ngân sách nhà nước, theo kết quả thống kê của Tổng cục Thuế, tổng số thuế TNDN đã nộp của các doanh nghiệp trong V.1000 năm 2022 chiếm 58,2% tổng thu ngân sách về thuế TNDN và bằng 85,1% so với số đã nộp của các doanh nghiệp trong V.1000 năm 2021. Qua 6 năm thực hiện, có 301 doanh nghiệp có 7 năm liên tiếp nằm trong V.1000 của năm 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 và 2016.

Trong V.1000 năm 2022, có 331 doanh nghiệp trong V.1000 năm 2021 bị loại ra, đồng thời, có 331 doanh nghiệp bổ sung vào V.1000 năm 2022. Qua rà soát, nguyên nhân chủ yếu của 331 doanh nghiệp bị loại ra là do được lùi thời gian tạm nộp thuế TNDN năm 2022 vào đầu năm 2023.

Trong số 331 doanh nghiệp được bổ sung vào V.1000 năm 2022 chủ yếu là nhờ doanh nghiệp nộp thuế TNDN cho hoạt động phát sinh không thường xuyên (chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, hoạt động khác); nộp cho quyết định truy thu của các cơ quan có thẩm quyền trong năm 2021…

Tổng cục Thuế xác định danh sách xếp hạng V.1000 trên cơ sở mức nộp thuế TNDN vào ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp hằng năm, không xem xét đến tính tuân thủ pháp luật thuế. Theo đó, V.1000 năm 2022 không nhằm mục đích tôn vinh doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật thuế. Trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp bị cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền phát hiện sai phạm, thì tùy vào mức độ vẫn bị xử lý vi phạm theo đúng quy định.