chan chinh viec giao vien phai su dung nhieu ho so so sach ngoai quy dinh
Theo Sở GD&ĐT Thanh Hóa, hiện nay vẫn còn tình trạng giáo viên phải sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách ngoài quy định.

Theo ông Hoàng Văn Thi, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, hiện nay, trong các trường học Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp (sau đây gọi chung là nhà trường) vẫn còn tình trạng giáo viên (GV) phải sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách ngoài quy định tại Điều lệ hoặc Quy chế nhà trường.

Tình trạng trên làm mất nhiều công sức, gây áp lực và ảnh hưởng đến hiệu qủa làm việc của GV.

Từ đó, Giám đốc Sở GD&ĐT đã có công văn chấn chỉnh gửi các Trưởng Phòng GD&ĐT huyện, thị, thành phố; hiệu trưởng các trường THPT, THCS - THPT; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Cụ thể, yêu cầu tuyệt đối không được quy định thêm hoặc yêu cầu GV có thêm các loại hồ sơ, sổ sách ngoài những loại hồ sơ, sổ sách theo quy định tại Điều lệ hoặc Quy chế nhà trường do Bộ GD&ĐT ban hành.

Đồng thời, GV được phép chọn hình thức trình bày viết tay hoặc đánh máy khi sử dụng các loại hồ sơ theo quy định. Từng bước sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử thay cho các loại hồ sơ, sổ sách hiện hành theo lộ trình phù hợp với điều kiện địa phương, nhà trường và khả năng thực hiện của GV.

Việc sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử của GV và nhà trường là minh chứng đánh giá tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin theo Điều 8, Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Điều 8 Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp GV cơ sở giáo dục phổ thông.

Ngoài ra, các cơ quan quản lý giáo dục (các phòng chuyên môn Sở GD&ĐT; Phòng GD&ĐT huyện, thị, thành phố và các cơ sở giáo dục) tuyệt đối không chỉ đạo phát hành hoặc trực tiếp phát hành thêm các loại hồ sơ, sổ sách của nhà trường và của GV ngoài quy định của Bộ GD&ĐT.

chan chinh viec giao vien phai su dung nhieu ho so so sach ngoai quy dinh
Tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường làm mất nhiều công sức, gây áp lực và ảnh hưởng đến hiệu qủa làm việc của giáo viên.

Việc sử dụng hồ sơ, sổ sách nhà trường là minh chứng đánh giá tiêu chí quản trị tổ chức hành chính nhà trường theo Điều 5, Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu, Chánh văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các trưởng phòng trực thuộc Sở, các đơn vị liên quan xây dựng quy định phát hành, in ấn hồ sơ, sổ sách cho GV, nhà trường ở từng cấp học, bậc học cụ thể theo quy định.

Đồng thời giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở các cơ sở giáo dục; tập hợp báo cáo Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/6 hàng năm.