Chuẩn bị các điều kiện cho chương trình giáo dục phổ thông mới
Bên cạnh đảm bảo cơ sở vật chất, các nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

Hiện các nhà trường đang tiến hành thống kê, rà soát để báo cáo ngành Giáo dục và Đào tạo bổ sung và sửa chữa và xây dựng mới các phòng học và phòng chức năng đảm bảo theo yêu cầu của chương trình mới.

Cùng với đó, để đảm bảo số lượng và cơ cấu giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, các trường đang tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng giáo viên, xác định nhu cầu giáo viên từng môn học, lớp học và xây dựng kế hoạch sắp xếp giáo viên cấp học, môn học một cách hợp lí. Chủ động đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng các môn học theo chương trình mới, đào tạo giáo viên dạy tích hợp, giáo viên từng chuyên ngành để bổ sung theo dự kiến tăng qui mô trường, lớp học./.