Tại hội nghị, toàn thể cán bộ chiến sỹ của đơn vị được quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05 và chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trong đó yêu cầu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ chiến sỹ trong lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh; là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Công an nhân dân, nhất là cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy các cấp có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

canh sat phong chay va chua chay tinh thai nguyen quan triet chi thi so 05 cttw
Toàn cảnh Hội nghị

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân phải luôn gắn kết, lồng ghép chặt chẽ với phong trào thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND), tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ và các phong trào thi đua khác; là một nội dung trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; làm cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ về hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo chặt chẽ, có hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, chú trọng nội dung làm theo bằng những việc làm cụ thể. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét cán bộ và bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

Cũng tại hội nghị, Ban tổ chức đã tổ chức quán triệt Thông tư 39/2016/TT-BCA ngày 4/10/2016 Quy định về tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy và triển khai hoạt động chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy; triển khai một số văn bản mới về công tác Tổ chức cán bộ trong lực lượng CAND; triển khai một số điểm mới trong quy định thi hành Điều lệ Đảng; triển khai một số điểm cần quan tâm trong thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế đối với cán bộ, chiến sỹ; đối thoại giữa Đảng ủy, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh với cán bộ chiến sỹ.