Cán bộ, Đảng viên tin tưởng thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng với nhiều quyết định rất cơ bản và quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất cao của Trung ương góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát huy những kết quả, thành tích rất đáng trân trọng mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đồng thời tạo ra khí thế mới, xung lực mới để tiếp tục đổi mới đồng bộ và toàn diện; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Ông Nguyễn Trường Kháng, Ban Chủ nhiệm CLB Hưu trí Thái Nguyên phấn khởi chia sẻ: "Đây là Nghị quyết hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh chúng ta bước vào một giai đoạn mới, một thời kỳ mới, nhất là sau những chuyến đi thăm và làm việc của các đồng chí lãnh đạo đến các nước và rất nhiều hội nghị quốc tế chúng ta tham gia, đã giúp nâng tầm vị thế của Việt Nam, do vậy với Nghị quyết lần này, có thể nói rằng đã tạo ra một nhận thức, tư duy mới là nền tảng trở thành hành động, chúng tôi rất tin tưởng việc học tập triển khai Nghị quyết lần này cũng sẽ có những đổi mới tích cực".

Cán bộ, Đảng viên tin tưởng thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII
Đại biểu dự hội nghị.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 xác định: Tập trung ưu tiên thực hiện thắng lợi đồng bộ các nhiệm vụ chính trị: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Nghị quyết lần này cũng nêu rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chính sách xã hội để hướng tới toàn dân, bảo đảm toàn diện, công bằng, hiện đại, bao trùm, bền vững, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới đòi hỏi cần phải khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách, giữ vững vai trò tiên phong, hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc.

Ông Nguyễn Đức Diện, Bí thư Chi bộ 9, Phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên tin tưởng: "Chúng ta đã có tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng và đã chú trọng đến vấn đề an sinh xã hội. Thời gian tới, tôi mong muốn Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục đầu tư hơn nữa, quan tâm hơn nữa đến vấn đề nhà ở dành cho người có thu nhập thấp,vùng sâu vùng xa, quan tâm đến sự nghiệp giáo dục nhất là miền núi, hải đảo".

Ông Vũ Đức Thành, Phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên: "Chúng tôi rất mong muốn Nghị quyết phải thực sự đi vào cuộc sống, từ cấp ủy Đảng phải tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các chương trình hành động một cách cụ thể đối với các mặt công tác mà Nghị quyết Trung Ương 8 đã đề ra".

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị: “Mỗi đồng chí Trung ương chúng ta, trên từng cương vị công tác của mình, hãy nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt các Nghị quyết của Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tiến hành chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”. Với những kết quả Hội nghị trung ương 8 mang lại đã, đang và sẽ tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, Đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay./.