Tại buổi kiểm tra, đồng chí Triệu Tấn Phát, Phó chủ tịch UBND TP Cà Mau đã báo cáo với Đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác QS, QPĐP từ năm 2016 đến nay. Thời gian qua, Thành ủy, HĐND, UBND TP Cà Mau đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập và công tác sẵn SSCĐ được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định; duy trì tốt quân số SSCĐ và khả năng SSCĐ của LLVT thành phố. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của thành phố đã đi vào nền nếp; công tác giáo dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QPAN) cho các đối tượng thường xuyên được quan tâm đẩy mạnh, triển khai đồng bộ, đạt kết quả thiết thực. Thành phố thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng bộ đội địa phương, dự bị động viên và dân quân tự vệ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với người có công. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

bo quoc phong kiem tra cong tac quan su quoc phong tai tp ca mau
Kiểm tra hệ thống văn kiện về công tác QS, QPĐP đối với phường 8, TP Cà Mau.

Kết luận sơ bộ kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác QS, QPĐP của TP Cà Mau thời gian qua. Cùng với chỉ ra những ưu, nhược điểm trong thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP, đồng chí trưởng đoàn công tác đề nghị cấp ủy, chính quyền TP Cà Mau thời gian tới tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác QS, QPĐP. Trong đó trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định số 152/NĐ-CP, Nghị định số 02/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quá trình xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố QPAN, xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ; tập trung xây dựng LLVT vững mạnh và thực hiện tốt các chế độ, chính sách công tác quốc phòng và các mặt bảo đảm cho quốc phòng.